Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️ Beställ senast 18/6 kl 12:00 för leverans innan midsommar! ☀️

Flag

Select Country

0

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 23-05-2018

Swedish Tonic AB, org.nr. 559064-1493, Hälsingegatan 6, 113 23 Stockholm, [support@swedishtonic.com], [registreringsnummer för moms SE559064149301] (“Swedish Tonic“, “vi“, “vår“) ger kunder möjligheten att göra beställningar på nätet (“Tjänsten“) via vår hemsida www.swedishtonic.com (“Hemsidan“). Denna Integritetspolicy beskriver varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter som vi samlar in via Hemsidan.

Alla beställningar som görs via Hemsidan blir föremål för denna Integritetspolicy, vilken är en del av våra allmänna villkor (“Allmänna Villkor“) [https://www.swedishtonic.com/sv/kopvillkor/] och reglerar därmed din användning av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy. Om du har några funderingar kring denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Den personuppgiftsansvarige enligt tillämplig dataskyddslagstiftning är Swedish Tonic. Vi vill betona att vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy samt tillämplig dataskyddslagstiftning.


1. Rättsliga grunder för behandling och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är främst att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden eller att tillmötesgå kundens begäran om att ingå avtal avseende användningen av Tjänsten på Hemsidan. Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig den begärda Tjänsten och samtliga åtgärder hänförliga till denna. Dina personuppgifter behövs exempelvis för att

 • tillhandahålla den begärda Tjänsten;
 • genomföra de beställningar som görs via Hemsidan;
 • samla in och administrera de belopp som inbetalas till oss;
 • kommunicera med oss via Hemsidan;
 • tillhandahålla kunderna dokument för nedladdning såsom följesedlar, orderbekräftelser och fakturor;
 • erbjuda kundtjänst; och
 • förhindra, upptäcka och utreda potentiellt förbjuden eller olaglig aktivitet och generellt övervaka att Hemsidan och Tjänsten används på ett lämpligt sätt samt i enlighet med lag och de Allmänna Villkoren.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen såsom för statistiska ändamål. Vi vill förbättra vår Hemsida, dess egenskaper och innehåll samt göra det möjligt för dig att lättare använda och navigera på Hemsidan. Vi använder dessa tekniska uppgifter för att analysera användningen av Hemsidan och för att förbättra dess funktionalitet och användarvänlighet samt att bättre kunna anpassa Hemsidan efter dina behov. Därför kan vi komma att använda exempelvis cookies på Hemsidan (vänligen ta del av vår Cookies Policy [www.swedishtonic.com/sv/cookies-policy]) eller annan liknande teknik för statistiska ändamål, för att samla anonym och aggregerad statistik för att hjälpa oss förstå hur du använder Hemsidan och förbättra Hemsidans användarvänlighet.

Vidare kan vi komma att skicka direktreklam till dig, baserat på ditt samtycke (om ett sådant krävs enligt tillämplig lagstiftning). Genom att klicka i respektive checkruta vid användning av Tjänsten godkänner kunden uttryckligen att vi använder kundens kontaktuppgifter (namn och e-postadress) för att skicka nyhetsbrev via e-post om våra erbjudanden samt nya produkter och tjänster. Kunden kan återkalla denna samtyckesförklaring när som helst (t.ex. via e-post eller genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet).


2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda Tjänsten på vår Hemsida. Vi samlar in följande information:

 • grundläggande personuppgifter såsom ditt namn/företagsnamn, ålder eller födelsedatum/organisationsnummer;
 • dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och adress;
 • övergripande information baserat på din aktivitet på Hemsidan såsom kredit- och betalkortsnummer, fakturerings- och annan betalningsinformation som du tillhandahåller, inklusive information som krävs för att identifiera dig; samt
 • korrespondens genom Hemsidan.

Dessutom kommer vi att få del av vissa uppgifter automatiskt genom din användning av Hemsidan. Denna tekniska användningsinformation inkluderar exempelvis:

 • IP adress, webbläsare och operatörssystem, datum och antal tillträden samt standardiserad webbloggningsinformation, de sidor på Hemsidan som du besöker, tidsperioden som du tillbringar på dessa sidor och annan liknande teknisk användningsinformation.

Teknisk användningsinformation kan utgöra personuppgifter eller kan komma att utgöra personuppgifter i kombination med andra uppgifter. I den utsträckning som teknisk användarinformation utgör personuppgifter kommer vi att hantera de kombinerade uppgifterna som personuppgifter. Dessa personuppgifter kan också samlas in via cookies (vänligen ta del av vår Cookies Policy för mer information).


3. Delning av personuppgifter

Vi delar generellt sett inte kundens personuppgifter med tredje parter. Däremot kan vi ge tredje parter tillgång till personuppgifter i vissa fall, nämligen:

 • till offentliga myndigheter och/eller brottsbekämpande tjänstemän när denna skyldighet följer av lag såsom för att hantera en stämningsansökan, ett föreläggande eller ett liknande rättsligt förfarande;
 • till betrodda tjänsteleverantörer för de ändamål som har berörts ovan, vilka arbetar för vår räkning och som inte självständigt använder den information som vi gör tillgänglig för dem;
 • till våra rådgivare och den potentiella köparens rådgivare för det fall att vårt företag blir föremål för en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av dess tillgångar (vilka i sin tur kommer att vidareförmedla informationen till de nya ägarna av verksamheten); samt
 • när vi i god tro anser att det är nödvändigt med tillgång för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en myndighets begäran.

4. Överföringar utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredje parter såsom våra tjänsteleverantörer såväl inom som utom EU/EES för de ändamål som har angetts i denna Integritetspolicy. I de fall personuppgifter överförs utanför EU/EES till ett land som EU-kommissionen inte har bedömt säkerställer en adekvat skyddsnivå, kommer personuppgifterna att skyddas genom s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen, en lämplig Privacy Shield certifiering eller bindande företagsbestämmelser. En kopia av nämnda skyddsåtgärder kan erhållas på begäran genom att kontakta oss via e-post [support@swedishtonic.com].


5. Lagring av personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för de ändamål som har angetts tidigare. Därefter kommer vi att ta bort eller anonymisera personuppgifterna förutom i de fall då annat följer av lag eller av rättigheter eller skyldigheter som åvilar någon av parterna.


6. Barn

Vi använder inte Hemsidan för att avsiktligt samla in uppgifter eller marknadsföra till barn under sexton (16) års ålder. Om vi blir medvetna om att ett barn har tillhandahållit oss dennes personuppgifter kommer vi att radera sådan information. Om en förälder eller vårdnadshavare får kännedom om att deras barn har tillhandahållit oss information utan deras samtycke ska föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss via [support@swedishtonic.com]. Vi kommer att radera sådan information inom en rimlig tidsperiod.


7. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har beträffande dig. Om du anser att exempelvis personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar dessa och i vissa fall att vi begränsar eller raderar dessa.

Du har rätt att invända mot viss behandling såsom direkt marknadsföring och profilering.

Du kan ha rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en personuppgiftsansvarig.

Om du anser att det finns problem med sättet som vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen. Du finner kontaktuppgifter via denna länk.


8. Säkerhet

Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå och har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande och modern teknologi för att skydda uppgifterna från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande. Exempelvis begränsar vi tillgången till denna information för behöriga anställda och uppdragstagare vilka behöver känna till informationen för att driva, utveckla och förbättra vår Hemsida och Tjänsten.

Vänligen notera att även om vi eftersträvar att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för den information som vi behandlar och hanterar, kan inte något säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.


9. Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna Integritetspolicy. Om vi ändrar denna Integritetspolicy kommer vi att meddela detta på vår Hemsida, där vi även kommer att hålla den senaste versionen av Integritetspolicyn tillgänglig.


10. Kontakta oss

Om du har några funderingar avseende vår Integritetspolicy eller personuppgifter som vi kan ha avseende dig eller om du inte längre önskar att få några fler meddelanden som vi kan sända till dig, vänligen kontakta oss via e-post [support@swedishtonic.com].

Varukorg(0)

Din varukorg är tom!