Köpvillkor

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. Ingen fraktkostnad tillkommer.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Swedish Tonic AB (swedishtonic.com).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

KORTBETALNING

Vi använder Stripe som betalsystem (www.stripe.com), vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

BETALNING SWISH

Swish är en mobil betaltjänst som används mellan privatpersoner och från privatpersoner till anslutna organisation, föreningar och företag. Privatpersoner som ansluter sig till Swish kopplar sitt bankkonto till sitt mobilnummer. De kan skicka och ta emot pengar genom Swish,
samt betala till organisationer, föreningar och företag. Ingen extra avgift utgår för Swishbetalning.

BETALNING FAKTURA

Vid betalning med faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla med faktura måste du ange personnummer eller organisationsnummer. För att kunna handla mot faktura krävs det att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är 18 år eller äldre. Du får inte heller ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Swedish Tonic AB (Swedish Tonic) överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i sådant fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

BETALNING DELBETALA

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Allmänna villkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

FRAKTPRISER

En fraktkostnad tillkommer på 39kr för beställningar under 499kr. Vid beställning över 499kr tillkommer ingen frakt.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Normal leveranstid är 1-5 arbetsdagar.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Swedish Tonic ABs (swedishtonic.com) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) ansvar för fel i leverans och är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex skador på produkt efter avhämtning, men är ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) via e-post på info@swedishtonic.com. Vänligen uppge ordernummer. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Swedish Tonic AB, via e-post info@swedishtonic.com för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Swedish Tonic AB för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) återbetala ordersumman.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Swedish Tonic AB(swedishtonic.com) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Swedish Tonic AB(swedishtonic.com) kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Postnord 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Swedishtonic.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Swedish Tonic AB (swedishtonic.com) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt